Algemene verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

DTC Elektro hanteert algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij Kamer van Koophandel te Arnhem.

1. Definities en toepasselijkheid

1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

DTC: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DTC Elektro B.V., gevestigd te (4941 VT) Raamsdonksveer aan de Weegbree 15-17, ingeschreven bij de KvK onder nummer 51417537, BTW-nr NL850003647B01

Afnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die goederen en/of diensten afneemt van DTC dan wel opdrachten verleent aan de DTC dan wel een overeenkomst met DTC is aangegaan dan wel een offerte van DTC heeft ontvangen;

Opdracht: de door afnemer verstrekte opdracht;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen DTC en afnemer;

Partijen: DTC en afnemer gezamenlijk;

Goederen: producten die door DTC worden geleverd

1.2 De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen DTC en afnemer alsmede op iedere door DTC uitgebracht offerte.

1.3 Afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze vooraf door DTC schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd. Bij het plaatsen van een opdracht aanvaardt afnemer zonder voorbehoud deze voorwaarden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden algemene voorwaarden van afnemers alleen voor zover deze niet in strijd zijn met onderhavige algemene voorwaarden. De onderhavige voorwaarden prevaleren in elk geval van twijfel of strijdigheid.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van DTC zijn vrijblijvend. Overeenkomsten ontstaan door aanvaarding van de aanbieding en na schriftelijke bevestiging door DTC, dan wel vanaf het tijdstip waarop met de uitvoering hiervan door DTC is aangevangen. Het voorgaande geldt eveneens voor aanbiedingen en toezeggingen gedaan door bevoegde vertegenwoordigers van DTC bij haar in dienst.

2.2 Een vrijblijvende aanbieding kan door DTC, na ontvangst van de aanvaarding, worden herroepen. Alle aanbiedingen zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.

3. Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens

De in door DTC uitgebrachte aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, alsmede de daarin weergegeven afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij door DTC schriftelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door DTC verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, alsmede op haar publicaties, liggen bij DTC; zonder schriftelijke toestemming van DTC mag niets van deze publicaties of hun inhoud, noch in zijn geheel noch gedeeltelijk, in welke vorm dan ook, ter beschikking aan derden worden gesteld.

4. Prijzen

4.1 De door DTC opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta's, grondstofnoteringen, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren die gelden ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. 4.2 Indien in één of meer van de genoemde factoren wijzigingen optreden voordat de levering heeft plaatsgevonden, mag DTC deze kostenstijging steeds doorberekenen aan de afnemer. 4.3 Tenzij anders aangegeven, zijn genoemde prijzen per stuk, kilometer en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. De door DTC verleende handelskortingen gelden slechts voor orders tot een brutowaarde (exclusief omzetbelasting) hoger dan een telkens door DTC nader vast te stellen grens.

5. Risico en vervoer

5.1 De afnemer heeft een afnameplicht. In- en uitlading en vervoer van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. Dit risico gaat op de afnemer over zodra de goederen het magazijn van DTC hebben verlaten. Bij levering via derden, die in opdracht werken van DTC, gaat dit risico over op de afnemer zodra de goederen de fabrieken of magazijnen van deze derden hebben verlaten. In alle andere gevallen gaat het risico over op de afnemer zodra de goederen de magazijnen van DTC hebben verlaten.

5.2 DTC is bevoegd de goederen voor rekening van de afnemer tegen door DTC te bepalen risico’s af te dekken.

5.3 Indien de afnemer geen nadere aanwijzing aan DTC geeft met betrekking tot de wijze van transport, zal het transport door DTC worden verzorgd op een wijze die haar goeddunkt.

5.4 Indien goederen door overmacht, zoals omschreven in artikel 12, niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd, is DTC gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de afnemer op te slaan en betaling te verlangen zonder dat de afnemer een recht op opschorting van betaling toekomt.

6. Emballage

6.1 Tenzij de goederen door DTC worden geleverd in een fabrieksverpakking waar de (huis)leverancier DTC niet apart voor belast, worden de verpakkingskosten door DTC extra in rekening gebracht. Door DTC berekende emballage wordt voor de volle prijs gecrediteerd, mits deze in goede staat en binnen één maand na de datum van de betrokken factuur vrachtvrij is geretourneerd.

6.2 DTC behoudt de onvoorwaardelijke eigendomsrechten op alle kabelhaspels. Behoudens schriftelijk door DTC bevestigde uitzonderingsgevallen, worden kabelhaspels voor een periode van (maximaal) 3 maanden in bruikleen verstrekt. De kabelhaspels kunnen pro forma in rekening worden gebracht. Indien de genoemde bruikleenperiode verstrijkt zonder dat de bedoelde haspels franco zijn geretourneerd, is DTC bevoegd haar afnemers daarvoor definitief te belasten. Indien haspels binnen die periode in onbeschadigde en direct bruikbare staat vrachtvrij en compleet met eventuele daartoe behorende dekplaten retour zijn ontvangen, zal de door DTC pro forma berekende factuurprijs worden gecrediteerd. Terugontvangen beschadigde (of incomplete) haspels die naar oordeel van DTC kunnen worden gerepareerd (resp. gecompleteerd), zullen door DTC worden gecrediteerd voor de pro forma berekende factuurprijs, verminderd met de reparatiekosten (resp. kosten van completering).

7. Levertijden en annulering

7.1 Levertermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale datum in de zin van art. 6:83 aanhef onder a BW, tenzij door DTC een bepaalde leveringstermijn schriftelijk is gegarandeerd.

7.2 Een overeenkomst kan door een afnemer niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij DTC de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert na een termijn van zes maanden na afloop van de overeengekomen leveringstermijn. Ontbinding is niettemin slechts toegestaan voor zover van de afnemer instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Ontbinding is niet toegestaan in geval van overmacht zijdens DTC, als omschreven in artikel 12, daaronder mede begrepen het geval dat DTC als gevolg van enig gebrek in de nakoming van de overeenkomst met de leverancier de opgegeven levertijd niet kan naleven.

7.3 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van DTC geeft overschrijding van de levertijd de afnemer geen recht op schadevergoeding.

7.4 In het geval van overmacht zijdens DTC, als omschreven in artikel 12, of in het geval dat van DTC naar redelijkheid nakoming van de overeenkomst niet kan worden gevergd, is DTC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Dit recht bestaat ook indien de overeenkomst inmiddels ten dele is uitgevoerd.

7.5 Indien de goederen in gedeelten ter beschikking van DTC komen, is DTC bevoegd een order in gedeelten te leveren. Indien DTC een gedeelte levert, is zij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbend op de desbetreffende deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.

7.6 Onverminderd het hier onder artikel 7 beschrevene, geldt voor transacties op afroep dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld. gebeurt dit niet, dan is de afnemer in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is: DTC is dan bevoegd te handelen zoals hierna onder artikel 8 wordt omschreven.

7.7 De afnemer is niet bevoegd tot opschorting van of korting op enige betaling. Verrekening door de afnemer is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door DTC uitdrukkelijk schriftelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

7.8 De afnemer kan een door hem geplaatste order enkel en alleen met toestemming van DTC annuleren. Indien en voor zover DTC akkoord gaat met de annulering is, de afnemer verplicht alle door DTC gemaakte kosten en schade te vergoeden. DTC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om bij annulering 50% van de brutofactuurwaarde in rekening te brengen terzake van annuleringskosten.

8. Betaling

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en onverminderd het recht om vooruitbetaling of betaling bij aflevering te verlangen indien DTC hiertoe aanleiding ziet, geschiedt betaling op één van de giro- of bankrekeningen van DTC zodanig, dat bijschrijving op de rekeningen geschiedt binnen 30 dagen na de datum van de desbetreffende factuur. Tevens is DTC bevoegd een wissel te disponeren. Betalingen op andere wijze, in het bijzonder door terhandstelling aan haar werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging van een vertegenwoordigingsbevoegde van DTC.

8.2 Tenzij door DTC met afnemers schriftelijk anders is overeengekomen, zal een betaling van de afnemer strekken en door DTC worden geboekt in mindering op resp. ter voldoening van de oudste vervallen factuur / facturen, met dien verstande dat DTC steeds de bevoegdheid heeft bezit betalingen in mindering te brengen op resp. als voldoening te beschouwen van (een) openstaande factuur/ facturen naar keuze.

8.3 Op de facturen van DTC kan een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening worden gebracht; deze toeslag is evenwel niet door haar afnemer verschuldigd indien en naarmate betaling plaatsheeft binnen voormelde termijn van 30 dagen na de factuurdaturn, doch wel voor zover betaling na die termijn geschiedt en derhalve sprake is van niet-tijdige betaling.

8.4 Bij niet-tijdige algehele betaling van factuurbedragen of van een gedeelte daarvan is de afnemer onverminderd het hiervoor in de laatste alinea onder 8 bepaalde en onverminderd het verschuldigd zijn van de kredietbeperkingstoeslag, gehouden kredietkosten te voldoen over de achterstallige factuurbedragen, welke kredietkosten door DTC berekend zullen worden over het / de betrokken factuurbedrag(en), inclusief hiervoor bedoelde kredietbeperkingstoeslag, na een kredietkostenvergoeding van 1,5% per maand (welke kostenpercentage door DTC, naar haar oordeel, zal kunnen worden verhoogd of verlaagd) vanaf 60 dagen na de factuurdatum.

8.5 Niettegenstaande het overige bepaalde in dit artikel, is DTC steeds bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betrokken of andere transacties, op te schorten in geval van niet of niet tijdige betaling.

8.6 Wanneer DTC bij niet-tijdige betaling het nodig oordeelt / nodig acht haar vordering(en) ter incasso in handen van derden te stellen, wordt de afnemer daarvan door DTC schriftelijk op de hoogte gesteld; in de regel zal DTC hem daarbij een door DTC te bepalen korte termijn stellen waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichting dient te voldoen, tenzij in een bepaald geval naar oordeel van DTC onverwijlde incassomaatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien DTC tot het nemen van incassomaatregelen besluit, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer; DTC kan besluiten hem te belasten voor de werkelijke kosten waarvoor zij zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 10%, berekend over het aan DTC verschuldigde bedrag (hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag daaronder begrepen, en kredietkostenvergoeding).

8.7 DTC behoudt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen van de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen. De wijze waarop zekerheid verstrekt dient te worden, bepaalt DTC en kan bestaan uit vooruitbetaling, bankgaranties, hypotheek, pandrecht of borgtocht. Ook is DTC bevoegd in daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende gevallen voortaan slechts onder rembours te leveren, indien nodig in afwijking van getroffen afspraken.

8.8 Hetgeen de afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan DTC verschuldigd is, wordt ten volle direct opeisbaar indien:

  • aan de afnemer surseance van betaling is verleend of zijn eigen faillissement aanvraagt, respectievelijk failliet wordt verklaard;
  • beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de afnemer;
  • de afnemer besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming;
  • de vennootschap van de afnemer wordt ontbonden;
  • de afnemer meer dan tweemaal niet-tijdig heeft betaald. In genoemde gevallen is DTC bevoegd door een daartoe strekkende verklaring alle overeenkomsten met de afnemer met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van DTC op schadevergoeding.

9. Verpanding vorderingen op debiteuren

DTC heeft het recht een eventuele vordering die zij heeft op afnemer te verpanden. Afnemer zal in dit kader haar volledige medewerking verlenen aan DTC en DTC terzake geen enkele beperking of belemmering opleggen.

10. Onoverdraagbaarheid vorderingen

Huidige en toekomstige vorderingen op DTC kunnen niet worden overgedragen of bezwaard. Dit onoverdraagbaarheidsbeding heeft goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in art. 3:83 lid 2 BW.

11. Eigendomsvoorbehoud, retentie

11.1 Door DTC geleverde goederen worden eerst eigendom van de afnemer, wanneer deze aan al zijn verplichtingen jegens DTC, van welke aard dan ook, uit hoofde van en terzake van de transactie (een eventuele schadevergoedingsplicht daaronder begrepen) in zijn geheel heeft voldaan.

11.2 De afnemer / bewaarder moet op de eerste verzoek van DTC de plaats wijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en DTC in staat stellen tot het terugnemen van de goederen. Door DTC geleverde goederen, terzake waarvan het eigendom aan DTC toekomt, mogen door de afnemer niet worden vervreemd, of anderszins in gebruik worden gegeven, tenzij DTC daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft verleend.

11.3 Indien de afnemer onverhoopt niet, c.q. niet tijdig, aan één van zijn verplichtingen voldoet, is DTC bevoegd de door haar geleverde goederen waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling verkregen is, als haar eigendom te revindiceren van de afnemer. De afnemer zal door DTC met het oog op de terugname van bedoelde goederen worden gecrediteerd voor het bedrag dat de afnemer met betrekking tot deze goederen aan DTC heeft betaald, verminderd met de kosten die gemoeid zijn met het terugnemen van de desbetreffende goederen, onverminderd het recht van DTC op vergoeding van de uit een en ander voor haar voortvloeiende kosten en schade.

11.4 Indien er gerede twijfel bij DTC bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de afnemer, is DTC bevoegd haar werkzaamheden op te schorten dan wel levering en verzending uit te stellen, totdat de afnemer genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De afnemer is aansprakelijk voor de door deze vertraging c.q. vertraagde (af)levering geleden schade.

11.5 DTC is bevoegd het retentierecht uit te oefenen, zodat zij de afgifte van de zaken die zij voor de afnemer in verband met de uitvoering van zijn opdracht onder zich houdt, mag opschorten, totdat haar opeisbare vorderingen terzake van de opdracht zijn voldaan.

12. Ontbindingsmogelijkheid DTC bij uitblijven kredietverzekering 12.1 DTC heeft de mogelijkheid de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden in het geval zij na het aangaan van die overeenkomst ter verzekering van vorderingen op Opdrachtgever / Afnemer geen adequate kredietverzekering heeft afgesloten bij een kredietverzekeraar. DTC kan tot uiterlijk twee weken na aanvang van de hoofdovereenkomst gebruik maken van deze ontbindingsmogelijkheid. In het geval DTC gebruik maakt van deze ontbindingsmogelijkheid is zij op geen enkele wijze schadeplichtig jegens Opdrachtgever / Afnemer.

13. Overmacht

13.1 Indien DTC tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens de afnemer, kan dat tekortschieten niet aan DTC worden toegerekend, indien haar de uitvoering van de verplichting onmogelijk wordt gemaakt respectievelijk wordt bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten haar macht is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: tekortschieten - met name ook te late of niet levering, door toeleveranciers en / of transporteurs-, oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, tekort aan grondstoffen, machineschade, diefstal uit de magazijnen, beschadiging of verlies bij of tijdens vervoer, buitengewone weersomstandigheden of brand.

13.2 Indien zich een situatie als in lid 1 voordoet, heeft DTC het recht de nakoming gedurende ten hoogste zes maanden op te schorten, dan wel, geheel te hare keuze, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat DTC terzake tot schadevergoeding zijn gehouden.

14. Garantie en aansprakelijkheid

14.1 Met betrekking tot de levering van goederen neemt DTC tegenover haar afnemer slechts die garanties op zich welke de leverancier waarvan DTC zelf de goederen heeft afgenomen tegenover haarzelf op zich neemt, geheel volgens dezelfde voorwaarden. DTC geeft derhalve nooit meer garantie op de goederen dan de garantie die haar leverancier op de goederen heeft gegeven. DTC zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. Verdere garanties kunnen slechts op DTC rusten wanneer daarvan blijkt uit een door haar afgegeven schriftelijke verklaring.

14.2 DTC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige (technische) informatie/tekeningen in de breedste zin van het woord.

14.3 Voor schade uit of in verband met de overeenkomst ontstaan waarvoor DTC rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt, voor zover dwingendrechtelijke wetsbepalingen niet anders meebrengen, het navolgende.

A. De aansprakelijkheid van DTC is beperkt tot de nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen en daarenboven beperkt tot het bedrag dat door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd vermeerderd met de eigen bijdrage en is - in het geval haar verzekeraar niet tot uitkering van de schade overgaat - in elk geval beperkt tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen en/of verrichte werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van DTC.

B. Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan de afnemer onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor DTC rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.

C. DTC is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade waaronder gederfde, verminderde opbrengst winst, bedrijf- en/of gevolg- en/of stagnatieschade, welke de afnemer mocht lijden door het door DTC niet, niet tijdig of gebrekkig uitvoeren van de overeenkomst.

D. De onder B genoemde vergoeding betreft alle schadegevallen tezamen die uit de desbetreffende overeenkomst voortvloeien.

E. DTC is niet aansprakelijk voor door haar ingeschakelde derden, behoudens het geval waarin DTC onzorgvuldigheid bij de keuze van de hulppersonen verweten zou kunnen worden en de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van die hulppersonen

F. Onverminderd het bepaalde in dit artikel, komt voor vergoeding alleen in aanmerking schade geleden binnen een jaar nadat het risico met betrekking tot de goederen is overgegaan op de afnemer, die voorts binnen die termijn uiterlijk op de 7e dag na aflevering schriftelijk aan DTC is gemeld.

G. De afnemer vrijwaart DTC voor alle schade die DTC mocht leiden ten gevolge van aanspraken van derden, die verband houden met de door DTC geleverde goederen en diensten, daaronder mede (niet limitatief) begrepen:

aanspraken van derden, werknemers van de afnemer daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van de werknemers van DTC, die ter beschikking zijn gesteld aan de afnemer en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

aanspraken van derden, de werknemers van DTC daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van handelen of nalaten van de afnemer of van onveilige situaties binnen het bedrijf van de afnemer;

aanspraken van derden die schade leiden welke het gevolg is van een gebrek in door DTC geleverde producten of diensten die door de afnemer werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten van de afnemer, tenzij de afnemer bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

15. Reclamaties en retournering van goederen

15.1 Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat de afnemer direct na levering gehouden is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen overeenkomstig de order worden afgeleverd.

15.2 In geval van reclamaties worden door DTC geleverde goederen uitsluitend retour gehaald, resp. wel retour genomen nadat vooraf overleg met een van de aan DTC verbonden verkoopmedewerkers heeft plaatsgehad; het voorgaande is ook van toepassing indien DTC ermee akkoord is dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake is.

15.3 Indien het betreft reclamaties wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de afnemer schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, bij DTC moeten worden ingediend uiterlijk op de 7e dag na de dag van aflevering. Een reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert.

15.4 Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie -ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder inbegrepen- niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend. In dergelijke gevallen is DTC tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

15.5 Mondelinge reclamaties en/of reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van genoemde termijn, worden niet geaccepteerd. Op goederen, die bij DTC worden afgehaald, worden alleen direct bij de afgifte gedane reclamaties in behandeling genomen. Onverpakte goederen, indien bij aflevering beschadigd, dienen door de afnemer te worden geweigerd.

15.6 Indien goederen, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor DTC ontstaan, aan de afnemer in rekening worden gebracht.

15.7 Indien sprake is van aan DTC ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze goederen aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht.

15.8 Indien DTC dat redelijk acht kunnen door DTC geleverde goederen om andere dan de hiervoor vermelde redenen door DTC worden retour genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 30 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot het voorraadassortiment.

15.9 Goederen die speciaal zijn afgestemd op de wensen van de afnemer kunnen in geen geval retour worden genomen. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet,behoudt DTC zich het recht voor de afnemer te belasten voor zogenaamde "crediteringskosten". Er wordt één bedrag in rekening gebracht met als omschrijving "crediteringskosten" (omvattende vracht- en administratiekosten).

15.10 Het indienen van reclamaties ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen.

16. Geschillen

16.1 Op alle met afnemer gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Uitsluitend de Nederlandse rechter verbonden aan de rechtbank Oost-Brabant is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.